TRA CỨU NGUYÊN LIỆU DƯỢC PHẨM

Sàn giao dịch nguyên liệu dược phẩm Việt Nam xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục các nguyên liệu dược phẩm, dữ liệu liên tục được bổ xung, điều chỉnh, cập nhật, giúp cho việc tìm kiếm, tra cứ được nhanh chóng, dễ dàng.

     
Tìm thấy 1 kết quả.
STT Mã nguyên liệu Tên nguyên liệu Tên Trader Tên nhà cung cấp nguyên liệu Quốc gia Price / MOQ Tên nhà phân phối Việt Nam / Văn phòng đại diện End user Target price MOQ Các tài liệu đang có Tài liệu khác Mẫu thử (Sample) Lượng mẫu thử có thể hỗ trợ Ghi chú khác Chỉnh sửa
1 01 Mẫu 01 NV 1 cc VN VN 11 coa_moa yes 10 Sửa